Cognitive Game: Head - Heart - Health 2017

by GMC, TCDC, ENCIS Paris, Faculty of Fine Art

โครงการ Cognitive Game เป็นโครงการที่มีการพัฒนาเกมส์และของเล่นที่ช่วยพัฒนาสมรถภาพของผู้สูงอายุ โดยประกอบไปด้วย การบรรยายความรู้เรื่องสมอง การศึกษาดูงานวัสดุพื้นถิ่นและนำมาปรับใช้กับการพัฒนาเกมส์ต้นแบบ

 

Readjust 2016

by GMC, TCDC, ENCIS Paris

โครงการ Readjust เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันของศูนย์โรคสมองภาคเหนือ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูและ ศูนย์สร้างสรรค์และออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) และสภาบันออกแบบฝรั่งเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาออกแบบได้ผลิตงานออกแบบที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน การใช้งานจริงเพื่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยหลังจากได้ออกแบบ prototype แล้ว ได้นำมาจัดแสดงที่งาน Chiang Mai Design Week 2016 ที่ TDCD building